Pre správne fungovanie tohto webu využívame súbory cookies. Ak budete pokračovať v jeho prezeraní, súhlasíte s používaním súborov cookies.Pokračovať Viac informácií    
Jedálne.sk
Informačný portál
hromadného stravovania

Nová registrácia | Zabudnuté heslo
Hľadanie na webe
Vyhľadajte si dodávateľa v databázi
Napíšte nám odkaz
Hodnotenie článku:       
Školenie Účtovníctvo a kalkulácie v školských jedálňach

Školenie Účtovníctvo a kalkulácie v školských jedálňach

Vložené 6.10.2014 | Autor: Dagmar Hoghová
Na začiatku letných prázdnin prebehlo v Žiline zaujímavé školenie o účtovníctve a kalkuláciách v školských jedálňach. Ako bolo zamerané a v čom bol jeho prínos?
Článok bol zverejnený pred viac ako 1 rokom,
a preto môže obsahovať už neaktuálne informácie.

Uvedené školenie sa konalo 3. júla 2014 v Žiline. Zúčastnilo sa ho 11 záujemcov, vedúce jedální a ekonómovia škôl.

Lektorkou školenia bola pani RNDr. Ing. Marcela Dobešová, ktorá je renomovanou odborníčkou v oblasti ekonomiky a riadenia mimovládnych organizácií s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami. Je jednou z mála odborníkov, ktorí sa tejto náročnej oblasti -ekonomike tretieho sektora na Slovensku venujú.

Ako bolo školenie zamerané?

Obsahom školenia boli nasledovné okruhy/témy:

1. Vzťah kalkulácie, rozpočtovníctva a účtovníctva –vysvetlenie dôležitosti ekonomiky školskej jedálne a vzájomné vzťahy medzi kalkuláciou celkovej ceny jedla, rozpočtom v školskej jedálni a finančným účtovníctvom v okruhu:

 • evidencia stravníkov (objednávky stravy, platby za stravu, okruhy stravníkov – žiaci, zamestnanci, dobrovoľníci, cudzí stravníci),
 • evidencia skladu potravín (skladové karty, príjemky, výdajky),
 • nákup potravín – dodávatelia (dodacie listy, faktúry, platby),
 • produkcia stravy (kalkulácia jedla, finančné pásma nákladov na nákup potravín, materiálové normy, výdaj stravy).

2. Kalkulácie (druhy kalkulácií, kalkulačný vzorec, členenie nákladov v kalkulácii, metódy kalkulácie) – vysvetlená podstata a význam kalkulovania nákladov v školskej jedálni a na príkladoch ukázané vhodné druhy kalkulácií pre školské jedálne - kalkulácia delením a prirážková kalkulácia pomocou režijnej prirážky alebo pomocou režijnej sadzby.

3. Kalkulačná dokumentácia (kalkulačné listy, kalkulačné záznamy) – vzory s príkladmi.

4. Služba (produkcia) a tvorba ceny – vzorové príklady k účtovnej dokumentácii a účtovanie v školskej jedálni v okruhu:

 • oceňovanie zásob,
 • účtovanie skladu – spôsob A, spôsob B,
 • platby za stravu,
 • účtovanie produkcie stravy,
 • dotácie na stravu žiaka, stravovanie zamestnancov.

5. Kontroling (oblasť plánovania, oblasť kontroly) - jednalo sa o nasledovné činnosti s komplexným príkladom:

 • tvorba čiastkových plánov (počty stravníkov, kategórie stravníkov, produkcia jedla podľa kapacity školskej jedálne, hlavná, prípadne podnikateľská činnosť),
 • zosúladenie čiastkových plánov,
 • premena plánu na číselné vyjadrenie a jeho vyhodnocovanie (kalkulačná cena, cena potravín, cena príspevku na žiaka, a pod.),
 • vypracovanie rozpočtu školskej jedálne,
 • vypracovanie porovnávacích kritérií (údaje za predchádzajúce plánovacie obdobie, údaje od iných školských jedálni).

6. Analýza nákladov podľa druhu poskytovaných služieb (produktu) v oblasti:

 • normy jedál – vzťah normy potravín podľa cenových pásiem a
 • nákupy – nákupy potravín, materiálu, dlhodobého majetku a služieb
 • platby – viaczdrojové financovanie a dodávateľsko-odberateľské vzťahy
 • dotácie – dotácie z rozpočtu samosprávy a oprávnené náklady pre nákladové strediská v zariadení školského stravovania hlavnej, ekonomickej, podnikateľskej činnosti a poskytovanie stravy počas realizácie projektov.

Účastníci pozitívne privítali školenie o ekonomike zariadenia školského stravovania a hlavne prepojenie teórie s praxou.

Teória a prax účtovníctva

Pani lektorka zhodnotila situáciu a najvýraznejšie nedostatky v praxi vidí nasledovne: „Od roku 2008 zmenou legislatívy v oblasti účtovníctva prešli rozpočtové organizácie na akruálny systém účtovania. V praxi ale zariadenia školského stravovania vedú svoju agendu rovnako, mnohé ešte na tlačivách „preddavkových organizácií“. Neštátne zariadenia síce akruálne účtujú, ale systém agendy zariadenia školského stravovania prebrali od rozpočtových organizácii. V zmene ekonomického myslenia vidím najväčší problém. Nakoniec externý kontroling v zariadeniach školského stravovania je zameraný hlavne na kvalitu služby a interný kontroling je nedostatočný.“

Účastníci školenia dostali komplexný obraz o ekonomike a riadení v zariadení školského stravovania. Vypracované príklady kalkulácií, vzory účtovnej dokumentácie, účtovné súvzťažnosti, kontrolingu a hodnotenia môžu hneď v praxi využívať.

Uvedieme pre nás pozitívny poznatok významu školenia -  účastníčka, ekonómka školy, tvrdila, že má účtovný systém, ktorý nepotrebuje spájať so školskou jedálňou. Takto to robí už vyše 30 rokov a nevidí dôvod, prečo to má meniť. Na školení zistila, že porušuje mnohé právne normy. Po jeho ukončení si dohodla s lektorkou osobitné konzultácie a kontrolu na mieste.

Ohlasy účastníkov

Zaujímal nás názor zúčastnených na školenie, citujeme:

1. „Na uvedené školenie nás upozornila riaditeľka školy. Účasť na ňom hodnotím pozitívne a bolo pre nás prínosom. Zúčastnili sme sa už mnohých školení ohľadom jedální, ale žiadne sa obsahom tomuto nevyrovnalo. Zopakovali sme si uložené vedomosti a získali sme nové, prínosom boli  - okrem iného aj kalkulácie. Doporučujem ho ekonómom škôl, ako aj hospodárom – vedúcim jedální. Vďaka pani lektorke.“

2. „Absolvovali sme niekoľko školení ohľadom jedální, ale toto bolo ojedinelé svojho druhu, veľmi prospešné. Podľa neho sme vypracovali kalkulácie, vrele ho odporúčam ako ekonómom, tak aj vedúcim školských jedální“.

Hodnotenie lektorky

Na záver uvádzame vyjadrenie lektorky k priebehu školenia:

„Bolo to náročné školenie, pretože presvedčiť niekoho za pár hodín, kto má zaužívaný systém práce desiatky rokov, že ho má preorganizovať, je nemožné. Zdá sa, že sa nám to spoločne celkom podarilo. Mojim cieľom bolo nielen vyškoliť, ale aj presvedčiť, že plánovanie, účtovníctvo, hodnotenie, kontroling sú súčasťou hlavných úloh ekonomického riadenia účtovnej jednotky. Ale bez kontroly a kontrolingu tieto činnosti strácajú na význame a úplnosti ekonomického riadenia. Z funkčného hľadiska kontroling prestavuje subsystém riadenia zameraný na proces plánovania a kontroly.

Nevyžaduje to zmeny v organizačnej štruktúre, skôr sa vníma ako zdokonalenie riadenia a uistenia hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti využitia finančných prostriedkov získaných z viacerých zdrojov na prevádzku a činnosť školskej jedálne. A toto bolo aj cieľom celého školenia.“

Ing. Dagmar Hoghová, odborný pracovník CPV, n.o.

Diskusia k článku:
Nikto zatiaľ článok nekomentoval. Buďte prvý!

Sponzori portálu
TOP články mesiaca
Späť nahor
Partnerské portály:
Jídelny.cz, s.r.o., Farského 638/14, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí, Česká republika
Telefón: +420 731 331 095, e-mail: info@jidelny.cz